Rejestracja

+48 609 401 479

E-mail

kontakt@gabinetreset.pl

Czynne

poniedziałek - piątek

Technika Bowena to australijska metoda opracowana przez Toma Bowena w latach pięćdziesiątych XX wieku. Skutecznie stosowana jest od wielu lat na całym świecie, m. in. w USA, Australii, Ameryce Południowej czy krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Hiszpania).

Technika Bowena jest delikatną, głęboko relaksującą i bardzo bezpieczną powięziową terapią manualną, która wspomaga organizm w powrocie do równowagi i zdrowia. Skuteczna w przypadku konkretnego bólu, a jednocześnie oddziałująca na cały organizm. Jej efekty wykraczają często poza widoczne objawy prowadząc do uzdrowienia ukrytych fizycznych, emocjonalnych i mentalnych przyczyn chorób przewlekłych.

 Jest to skuteczna, nieinwazyjna i holistyczna terapia lecznicza.

Rezultaty bywają niezwykłe, nawet już po pierwszej wizycie, ponieważ ciało kontynuuje proces samoleczenia przez następnych kilka dni. Często wystarczy kilka wizyt, aby rozpocząć proces radzenia sobie z określoną dolegliwością.

 W przeciwieństwie do innych terapii bezpośrednich, w technice Bowena zabieg nie polega na zastosowaniu siły fizycznej. Terapeuta nie wymusza nic na ciele, lecz pozwala mu samodzielnie wykonać pracę, która jest konieczna, aby uleczyło się w odpowiednim dla siebie czasie.

Dla kogo terapia Bowena?

Metoda Bowena może być stosowana u wszystkich: niemowląt, dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, czy u osób w terminalnym stanie choroby. Nie ma żadnych przeciwskazań do stosowania techniki Bowena. Bardzo dobre rezultaty obserwuje się zarówno w chorobach w stanie ostrym, jak i przewlekłym.

W czym może pomóc terapia Bowena?

 • bóle kręgosłupa (dyskopatia, rwa kulszowa itp.)
 • bóle głowy i karku, zawroty głowy, dolegliwości stawu skroniowo- żuchwowego
 • schorzenia stawów biodrowych, kolanowych, skokowych, ostrogi piętowe
 • dolegliwości bólowe w obrębie barków, stawów łokciowych (łokieć golfisty, tenisisty)
 • urazy sportowe, profilaktyka urazów, regeneracja
 • zespół cieśni nadgarstka
 • problemy uroginekologiczne (np. nietrzymanie moczu, nawracające zapalenia pęcherza)
 • choroby neurologiczne: stan po udarze, SM, MPD
 • dolegliwości w czasie ciąży i okołoporodowe
 • choroby reumatyczne (RZS, ZZSK)
 • stres, napięcie, niepokój, depresja
 • choroby narządów wewnętrznych
 • choroby psychosomatyczne
 • wiele innych…

Jak przebiega zabieg?

Za­bieg tech­ni­ką Bo­we­na po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu przez te­ra­peu­tę spe­cy­ficz­nych ‚Ruchów Bo­we­na’. Są to ła­god­ne ru­chy kciu­ka­mi i pal­ca­mi dło­ni na mię­śniach, ścięgnach, wię­za­dłach i tkan­ce łącz­nej pa­cjen­ta, wpra­wia­ją­ce te struk­tu­ry w de­li­kat­ną wi­bra­cję. Po­mię­dzy każ­dą se­kwen­cją ru­chów na­stę­pu­je ko­niecz­na kil­ku­mi­nu­to­wa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pa­cjent le­ży i od­po­czy­wa w sa­mot­no­ści, pod­czas gdy je­go cia­ło wy­ko­rzy­stu­je po­trzeb­ny dla sie­bie czas do prze­sła­nia i prze­two­rze­nia sy­gna­łów oraz za­ini­cjo­wa­nia pro­ce­sów na­praw­czych.

Op­ty­mal­ną po­zy­cją jest po­zy­cja w le­że­niu na brzu­chu, na­stęp­nie na wznak. W szczegól­nych przy­pad­kach za­bieg moż­na zro­bić w in­nej po­zy­cji np. sie­dzą­cej. Prio­ry­te­tem jest kom­fort pa­cjen­ta. Za­bie­gi dzie­ciom moż­na wy­ko­ny­wać w do­wol­nej po­zy­cji, umoż­li­wia­ją­cej do­stęp do mię­śni. Pod­czas przerw dzie­ci nie mu­szą le­żeć, mo­gą bie­gać ba­wić się, lub sie­dzieć u ma­my na ko­la­nach.

Te­ra­peu­ta mo­że pra­co­wać za­rów­no na go­łej skó­rze jak i po­przez cien­ką ba­weł­nia­ną odzież.

Głę­bo­ki re­laks jest gwa­ran­cją sku­tecz­no­ści te­ra­pii, z te­go też wzglę­du te­ra­peu­ta dba o kom­fort pa­cjen­ta i ci­szę pod­czas za­bie­gu (nie włą­cza mu­zy­ki).

Czas tr­wa­nia za­bie­gu wy­no­si ok. 15 – 45 mi­nut, czy­li na se­sję na­le­ży prze­zna­czyć około go­dzi­ny.

 

Częstotliwość zabiegów:

Se­sje te­ra­peu­tycz­ne wy­ko­nu­je się co 5 do 10 dni – naj­le­piej raz w ty­go­dniu. Spowodo­wa­ne jest to fak­tem, iż or­ga­nizm po­trze­bu­je kil­ku dni, aby wy­ko­nać pra­ce na­praw­cze. Przyj­mu­je się, że pra­ca or­ga­nizmu tr­wa 5 dni, choć zda­rza się, że tr­wa dłu­żej.

Pierw­sze efek­ty te­ra­peu­tycz­ne mo­gą być za­uwa­żal­ne już po pierw­szej se­sji, jednak najlepsze efekty otrzymujemy po 8-10 sesjach.

Przerwy stosowane w technice Bowena pomiędzy sesjami ruchów umożliwiają wykonywanie zabiegu 2 osobom równocześnie.

 

Więcej informacji:

https://bowenpolska.pl/